Общи условия

ПРЕДМЕТ

1. Настоящият документ представлява общите условия за ползване на www.zdravenmagazin.bg, които уреждат правилата за използването, включително сключването на договор за покупко-продажба с този електронен магазин.

ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

2. КМК Релакс ЕООД е дружество със седалище и адрес на управление в България, гр. Пловдив, ул. Белица 23, с рег. в Търговския регистър на България /02.02.2012/, ЕИК 201895901.

3. КМК РЕЛАКС ЕООД администрира сайта и електронния магазин www.zdravenmagazin.bg.

4. Можете да се свържете с нас на телефон 0895 115025  или на e-mail: zdraven.magazin@gmail.com

ДЕФИНИЦИИ

5. Продавач – zdravenmagazin.bg

6. Сайт – www.zdravenmagazin.bg

7. Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва сайта по какъвто и да е начин, включително, но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.

8. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача през Сайта, намерението си за закупуване на Стоки от Сайта.

9. Стоки – всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта.

10. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.

11. Съдържание:

- цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на продукт, имащ връзка с Интернет;

- съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;

- всякаква информация, предоставена по всякакви начини от страна на служител/ сътрудник на Продавача, на Купувача чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;

- информацията, свързана със Стоките в определен период от време;

- информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма партньорски договори;

- данни относно Продавача или други данни, отнасящи се до него.

12. Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките, така както са посочени в описанието им.

13. Въпрос – Форма на обръщение към Продавача относно продуктите на съответната страница.

14. Отговор – писмена информация, която е предадена от Клиента/ Купувача, който е задал въпрос в сайта, на страницата за определен продукт. Отговорът представлява обяснение предоставено от Продавача на друг Клиент/ Купувач в рамките на един диалог.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

15. Общите условия са задължителни за всички потребители на САЙТА.

16. Всяко използване на този САЙТ означава, че Вие сте се запознали внимателно с общите условия за използването му и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

17. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от zdravenmagazin.bg по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/ клиенти.

18. Сайта има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Възможно е те да имат ретроактивно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки.

19. Във всеки един случай на промяна на общите условия zdravenmagazin.bg ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Сайта при всяко негово ползване.

20. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.

21. Сайтът полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в онлайн магазина. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, Здравен магазин уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията, поради промяна на характеристиките или дизайна им.

22. Характеристиките или цените на продуктите, описани в САЙТА, могат да бъдат променени от zdravenmagazin.bg по всяко време и могат да съдържат грешки.

23. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от zdravenmagazin.bg се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.

24. Всички стоки, включително тези в промоция/ намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в САЙТА.

25. Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. Zdravenmagazin.bg не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

26. Чрез регистрацията на Поръчка в сайта, Купувачът се съгласява по телефона или имейл да заяви желанието си да получи съответната Стока от Продавача срещу заплащане.

27. Продавачът ще Ви изпрати уведомление за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Продавачът прави по електронен път (имейл) или по телефона.

28. В този смисъл Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Поръчки по свое усмотрение включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката.

29. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща, изпратен на телефона му на уведомление от страна на Продавача, че е готов да изпрати Стоката от Поръчката.

30. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и заявената и предоставена информация от Купувача в Сайта.

 ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

31. Достъпът до сайта www.zdravenmagazin.bg с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.

32. Сайта си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на онлайн магазина по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към „Връзка с нас “ на сайта, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. Сайта не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

33. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на сайта адреси в раздел „Контакт”. Продавачът има свободата да борави с получената информация без да бъде необходимо да се обосновава за това.

34. Zdravenmagazin.bg може да публикува рекламна или пропорционална информация за Стоките или за предлаганите от него или от неговите партньори промоции, за определен период от време, както и информация за стоковите наличности.

35. Всички цени на Стоките в сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

36. Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките в Сайта (статични/ динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока. Клиентът няма право да търси каквато и да е отговорност на Продавача за такива несъответствия.

37. След 15 (петнадесет) дни от момента на закупуването на една Стока, вие може да я върнете като се обадите по телефон. Връщането е възможно, ако сте запазили вида на стоката така, както сте я получили. Връщането на стоки се отнася само за продукти от Категориите Здраво тяло, Спокоен сън (с изключение на Спални комплекти с нано нишки, Олекотени магнитни завивки, Нано завивки).

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

38. Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на доставката на стоките в Сайта без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това. Продавачът ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

 ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

39. Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логота, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Сайта, са изключителна собственост на zdravenmagazin.bg.

40. Zdravenmagazin.bg има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин. Всякакво Съдържание, до което Клиента има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.

41. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.

42. Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на Zdravenmagazin.bg за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между сайта и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на zdravenmagazin.bg, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.

43. Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на zdravenmagazin.bg няма да се счита за съгласие от страна на zdravenmagazin.bg да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от zdravenmagazin.bg.

44. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от zdravenmagazin.

ПОРЪЧКА

45. Клиентът може да прави Поръчки на Сайта чрез добавянето на желаните Стоки в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Сайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

46. Всяка добавена в количката за покупки, една Стока е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една Стока в количката за покупки, без да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката.

47. Продавача поема отговорност за доставка само на един брой продукт в регистрирана поръчка. Останалия брой продукти от един и същи модел ще бъдат потвърдени или отказани в зависимост на наличните количества.

48. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни за покупката, която е заявил чрез завършената си и изпратена на Продавача поръчка да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

49. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него по всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

50. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

- Предоставените от Клиента данни в Сайта са непълни и/или грешни.
- В случай, че Клиентът поиска да се откаже от Договора в срока за отказ, предоставен му за това от Продавача, Последният се задължава да върне платената предварително поръчка в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която получи уведомлението на Клиента, че се отказва от Договора. Сумата ще бъде възстановена както следва, без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента.

- Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента

51. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.

52. Право на връщане на стока имат само потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на стоките, предлагани от Здравен магазин и всички клиенти по отношение на стоките, предлагани от Здравен магазин, при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от даден модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на продавача запечатани.

СТОКИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

53. Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

• при доставка на стоки, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

• при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

• при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
• при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им, са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

54. Клиентът се съгласява, че предоставяйки каквито и да е свои лични или други данни на Продавача, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последният за всякакви законосъобразни цели, независимо дали са свързани с без да е необходимо Продавачът да иска съгласието на Клиента за обработването им във всеки отделен случай.

55. Клиентът няма право да прави публични декларации, изявления или друг вид публични разкрития относно Поръчката или Договора без предварителното писмено съгласие на Продавача.

56. Клиентът се съгласява да предостави на Здравен магазин неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Сайта, независимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Сайта. Продавачът има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че Продавачът да може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Клиентът му предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със Сайта или действията/ бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка със Сайта. Здравен магазин няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.

57. С предоставянето на свои данни на Продавача (включително и-мейл) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват Здравен магазин или трети лица, които са партньори на здравен магазин и са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които Здравен магазин може да разработи общи програми за офериране на Стоките на пазара и др.

ПЛАЩАНЕ

58. Цените на Стоките, обявени в сайта www.zdravenmagazin.bg са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото законодателство.

59. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане са посочени във всяка Поръчка.

ДОСТАВКА НА СТОКИ

60. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.

61. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи.

62. Продавачът ще извършва доставката на Стоките само на територията на България. Цената за доставка се заплаща от купувача.

63. Детайлите по отношение на доставката на Стоките включително, но не само тези относно срока на доставка не представляват договорно задължение от страна на Продавача за извършването на съответната доставка на конкретна дата. Съответно Клиентът няма право на каквото и да е обезщетение в случай, че датата, на която е било обявено от Продавача, че ще достави Стоката не е спазена.

ОТГОВОРНОСТ

64. Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача или от трети лица вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

65. Във всички останали случаи отговорността на Продавача е ограничена максимум до стойността на поръчаната и платена Стока. 

ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

66. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

67. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ

68. Настоящият договор е предмет на българското законодателство. Евентуалните спорове, възникнали между Здравен магазин и Kлиенти/ Купувачи ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните български съдилища.

 

 

 Политиката за поверителност на „КМК РЕЛАКС“ ЕООД

Защитата на личните данни и опазването на личната и финансовата информация на нашите клиенти ни е особено важно. Затова обработваме Вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство, конкретно Общия регламент 2016/670 (по-известен като GDPR ), Закона за защита на лични данни ( ЗЗЛД ) и Закона за електронната търговия ( ЗЕТ ). Моля, разгледайте тази декларация, в която Ви информираме за най-важните аспекти от обработването на Вашите данни от страна на (последващо Ние или Дружеството). В тази декларация ви информираме за най-важните аспекти от обработването на Вашите данни на нашия уебсайт. С нея също така Ви информираме за сроковете и правните основания да събираме, обработваме, съхраняваме, използваме, унищожаваме и защитаваме личната Ви информация, доколкото с нея Вие не ни давате изричното си съгласие да вършим това.

Какво се случва с данните Ви, след като се свържете се нас?

Когато ни пишете чрез формуляра на нашия уебсайт или ни пращате имейл, ние съхраняваме данните Ви за периода, необходим за обработване на искането Ви, както и за да отговорим на Ваши последващи въпроси. Няма да споделяме тази информация с трети лица без Вашето изрично съгласие!

Съхраняване на Вашите данни

Обръщаме внимание, че с цел облекчаване на процеса по поръчка и покупка, както и последващото изпълнение на договора с Вас, съхраняваме Вашия IP адрес, както и Вашите имена, адрес, имейл адрес и данни за използваното от Вас платежно средство, например номер на кредитната Ви карта.

Предоставените от Вас данни са ни нужни, за да изпълним своите преддоговорни или договорни задължения спрямо Вас. Не предоставяме тези данни на трети лица, с изключение на

  • обработващия плащането доставчик на платежни услуги (наложен платеж),
  • куриерската фирма, с която Ви доставяме покупката (Speedy, Econt)
  • нашия счетоводител

При незавършена поръчка оставяме въведените по нея данни за 30 дни и си запазваме правото да Ви информираме периодично за нейния статус, съответно за Вашите опции вследствие на това. При завършена поръчка и изпълнен от наша страна договор на основание чл. 6, ал. 1, букви (а) и (б) от GDPR съхраняваме всички данни по правоотношението до изтичане на предвидения в чл. 12 от Закона за счетоводството ( ЗСч ) 10-годишен срок.

Цели, основания и срокове

1. регистрация и поддръжка на клиентски профил в онлайн магазин zdravenmagazin.bg;

2. oбработване, администриране, изпълняване и осчетоводяване на направената от Вас поръчка на стока. За тази цел данните ще бъдат обработвани за срок до:

10 години за данните, подлежащи на данъчни проверки и необходими за счетоводни цели,а за всички останали данни – до:

5 години след последната Ви поръчка или след приключване на процедурите, свързани с евентуални спорове по правни претенции

3. Директен маркетинг чрез изпращане на информация за продукти, промоционални условия, кампании, бюлетини (нюзлетър)* и други реклами, свързани с дейността на „КМК РЕЛАКС“ ЕООД. Това обработване се основава на законния интерес на„КМК РЕЛАКС“ ЕООД  да рекламира своите стоки и/или услуги. Разбира се, ще обработваме личните Ви данни за тази цел, само докато Вие не възразите срещу това.

* Можете да се абонирате за нашия нюзлетър, като попълните формуляра на нашия сайт. За тази цел се нуждаем от Вашия имейл адрес и съгласието Ви да Ви пращаме съответните съобщения. След като се регистрирате за нашия нюзлетър/мейлинг, ще ви изпратим потвърдително съобщение с линк, с чиято помощ да потвърдите регистрацията. Можете да се откажете от абонамента си за нашия нюзлетър по всяко време. Моля, изпратете отказа си на следния електронен адрес: zdraven.magazin@gmail.com. Веднага след това ще заличим данните Ви във връзка с изпращането на нашия нюзлетър.

Вашите права

Имате право на достъп до Вашите данни, които обработваме, както и право на коригиране, изтриване (право „да бъдете забравени“), ограничаване на обработката, преносимост на данни, оттегляне на съгласието и възражение.

Ако смятате, че нашето обработване на Вашите данни нарушава разпоредбите за защита на лични данни или ако смятате, че правата Ви според тези разпоредби са били нарушени по някакъв начин, можете да се обърнете към компетентния административен орган. В България това е Комисията за защита на лични данни .

Свържете се с нас по един от следните начини:

zdraven.magazin@gmail.com

+359 895 115 025Оставете вашето мнение


Невалидно

Невалиден